به روسی شاپ خوش آمدید

تماس:09361024932

1. Этот мужчина молодой, а этот - … .

درست! غلط !

آزمون А2